GAL Progressio este un parteneriat autentic, creat prin abordarea LEADER

Perioada 2013-2015
Abordarea LEADER pe care se bazează și Parteneriatul GAL Progressio înseamnă dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC).DLRC este o noțiune utilizată de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care inversează politica de dezvoltare tradițională „de sus în jos”. Această abordare permite persoanelor care se confruntă cu nevoi sau provocări să preia controlul. Strategiile sunt concepute și proiectele sunt selectate de entiățile locale. Aceasta este trăsătura cea mai distinctivă a DLRC și avantajul său cel mai important.

În comparație cu alte abordări locale clasice, cei care, în trecut, erau „benefciarii” pasivi ai unei politici devin parteneri activi și promotori ai dezvoltării acesteia. Implicarea cetățenilor în „coproducerea” politicii de dezvoltare a adus o serie de avantaje importante.
Asociația Grupul de Acţiune Locală Progressio a fostînfiinţat în 2012, pe teritoriul administrativ a 12 comune: Barcani, Brateş, Chichiş, Comandău, Dalnic, Ilieni, Moacşa, Boroşneu Mare, Reci, Sita Buzăului, Ozun şi Zagon. GAL Progressio a fost creată din iniţiatiă proprie a consiliilor locale, ONG-urilor şi a agenţilor economici din zona acoperită. Suprafaţa a teritoriului GAL Progressio în perioada 2012-2015 a fost 316,2 km2 cu 32.621 de locuitori.

Perioada 2016-2023
Teritoriul acoperit de Parteneriatul Grupul de Acțiune Locală Progressio în perioada de 2016-2023 are în componența sa 15 localități dintre care 14 sunt comune, și anume: Barcani, Boroșneu Mare, Brateș, Chichiș, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Ilieni, Moacșa, Ozun, Reci, Sita Buzăului, Valea Mare și Zagon, respectiv Orașul Covasna. Pentru această perioadă a programului LEADER, teritoriul acoperit este mai mare față de cel din perioada anterioară a programului LEADER, fiind adăugate în parteneriat comunele Dobârlău, Valea Mare și Orașul Covasna. Parteneriatul GAL Progressio cuprinde din 45 de reprezentanți din sectoarele publici, privați și civile. Populația totală a teritoriului GAL Progressio este de 47.872 locuitori, respectiv suprafața totală a teritoriul este de 1.147,6 km2. Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL Progressio, formează din punct de vedere geografic, economic și social un teritoriu omogen compus din localități care au experiență programului anterior LEADER. 
Zona a teritoriului GAL Progressio este unul foarte divers, atât din punct de vedere etnic, cât și religios.
Importanța implementării programului LEADER în teritoriu constă în factorul mobilizator al abordării dezvoltării de jos în sus, unde prima dată de la lansarea programelor europene s-a realizat o animare a teritoriului în fiecare localitate al spațiului GAL. Prin formarea parteneriatului s-a clădit o rețea microregională de lideri locali, care pot schimba idei și informații în jurul și despre dezvoltare rurala în general și despere dezvoltare locală în particular. LEADER poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale dacă implementarea se face prin consultări intensive. Poate juca un rol important în încurajarea unor răspunsuri inovatoare la probleme rurale vechi şi noi şi devine un fel de „laborator" pentru consolidarea capacităţilor locale şi pentru testarea unor modalităţi noi de satisfacere a nevoilor comunităţilor rurale. În zona noastră, interesul stârnit de Iniţiativa LEADER a influenţat administraţii şi politici județene, şi locale, datorită capacităţii sale de a aborda problemele de dezvoltare prin forme noi de parteneriat şi prin activităţi corelate care vor continua prin implementarea programului în următoarea perioadă. Prin gestionarea sinestătătoare  a fondurilor obținute se va crea un cadru instituțional local, care duce la responsabilizarea partenerilor și crearea unei baze de cunoștințe, care poate să ducă la generare de noi programe în teritoriu.
Având la baza analiza detaliată a zonei prin activitățiile de animare respectiv consultările cu parteneriatul GAL, strategia de dezvoltare locală Progressio pervede o serie de obiective locale cum sunt:

 • Promovarea valorilor locale,
 • Dezvoltarea spiritului de cooperare,
 • Crearea de noi resurse, de valoare adaugată locală.

Prioritățiile locale în cadrul obiectivului local „Promovarea valorilor locale” sunt  îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonă, sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor, creșterea atractivităţii zonei și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
În cadrul obiectivului local „Dezvoltarea spiritului de cooperare” prioritățiile sunt îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/etnice, și încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.
În cadrul obiectivului local „Crearea de noi resurse, de valoare adaugată locală” prioritățiilesunt crearea de locuri de muncă, respectiv promovarea și dezvoltarea de produse locale.
Domeniile de intervenție localeîn cadrul obiectivului local„Promovarea valorilor locale” sunturmătoarele:

 • Sprijinirea investiților publice pentru servicii de bază
 • Sprijinirea activităților sportive
 • Sprijinirea formelor de transfer de cunoștințe
 • Sprijinirea actorilor cu activitate în domeniul cultural
 • Sprijinirea reabilitarii cladirilor publice nefolosite
 • Finanțarea inițiativelor private în vederea diversificării

În cadrul obiectivului local „Dezvoltarea spiritului de cooperare” are următoarele domenii de intervenție:

 • Încurajarea activităților de integrare al persoanelor aparținând grupurilor minoritare și dezavantajate
 • Sprijinirea initiativelor promovate de rețele sectoriale

În cadrul obiectivului local „Crearea de noi resurse, de valoare adaugată locală” are următoarele domenii de intervenție:

 • Finanțarea fermelor
 • Sprijinirea inițiativelor promovate de rețele sectoriale
 • Finanțarea inițiativelor private în vederea diversificării
 • Sprijinirea investiților publice pentru servicii de bază

Direcțiile de finanțare al strategiei de dezvoltare locală prin acțiunile eligibile stabilite vor urmări atingerea acestor obiective, respectiv vor contribui la obiectivele transversale precum și mediu și clima respectiv inovarea. Sprijinirea investișiilor locale, crearea de noi locuri de muncă la sporirea calității vieții locale.

 
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.