Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale 

„Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată. În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri, pe o suprafață de cca. 142.000 km²,reprezentând circa 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER. Teritoriul eligibil LEADER este reprezentat de Unități Administrativ-Teritoriale-comune și Unități Administrativ-Teritoriale- orașe mici cu o populație de maxim 20.000 locuitori.

În perioada scurtă de implementare a strategiilor de dezvoltare locală și de funcționare a GALurilor, s-a demonstrat că, pe baza specificității sale, abordarea LEADER poate contribui la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor LEADER și poate accelera evoluția structurală a acestora. Implicarea actorilor locali la dezvoltarea zonelor în care sunt activi va contribui la dezvoltarea locală și va conduce la o dezvoltare dinamică, pe bazele unei strategii de dezvoltare locală pregătită, implementată și gestionată de reprezentanții GAL-urilor.

LEADER poate fi văzut ca un instrument cheie de dezvoltare rurală, având în vedere că serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populației din teritoriile LEADER și nici condițiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea economică a zonelor LEADER din România.

Finanțarea acțiunilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, este relevantă, pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER, având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013. Totodată, programul LEADER, urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricule Comune ale U.E. și ale PNDR presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Abordarea LEADER este susținută prin Prioritatea de dezvoltare rurală 6B “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, care răspunde următoarelor nevoi identificate prin analiza SWOT:

- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

- Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele LEADER;

- Crearea de locuri de muncă înzonele LEADER;

- Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;

- Stimularea și consolidarea dezvoltării locale;

- Acces la rețele TIC.

Nevoile relevante identificate pentru dezvoltarea locală pot fi adresate inclusiv prin următoarele domenii de intervenție:

6A – Sprijin în vederea dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

6C – Aria de cuprindere a TIC în cadrul proiectelor de dezvoltare rurală este semnificativă și acoperă o gamă largă de activități preponderent multisectoriale și inovatoare, precum: investiții în infrastructura IT în bandă largă, acces la TIC și la facilități online în zonele LEADER; creșterea nivelului de utilizare a tehnologiei informației la nivelul afacerilor din mediul LEADER; activități de instruire și de formare a cetățenilor; furnizarea de noi servicii de e-guvernare; valorificarea produselor de e -turism.

1A – Sprijin pentru inovare în spațiul rural, stimularea proceselor și a proiectelor realizate în comun de către afacerile locale și centrele de cercetare sau de inovare.

2A – Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru îmbunătățirea performanței economice prin proiecte inovatoare.

3A – Sprijin pentru lanțurile scurte de aprovizionare și pentru realizarea de strategii de marketing în comun a produselor locale, prin înființarea de grupuri de producători, în conformitate cu strategia de dezvoltare locală.

4A – Sprijin pentru o abordare de mediu durabilă, prin valorificarea patrimoniului natural și cultural.

5C – Sprijin pentru inițiative legate de resurse de energie renegerabile/consum scăzut de energie, ca acțiuni de aplanare a efectelor schimbărilor climatice.

Cele mai semnificative provocări pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune: contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;

• crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază;

• creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de mediu;

• protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;

• diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare economică și socială teritorială.

GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers noua programare pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar, mai ales, implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung, etc.

LEADER, prin caracterul său transversal poate contribui la majoritatea obiectivelor de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020 Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu tipurile de activități eligibile pentru sprijin prin PNDR 2014-2020 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității.

Asigurarea sinergiilor dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor LEADER. Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru îmbunătăţirea infrastructurii locale de bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele LEADER și atractivitatea satelor.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor prin Domeniile de Intervenție 6B și 6A contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au de cele mai multe ori un caracter integrat cu un impact pozitiv asupra domeniilor de intervenție.

Pentru a fi eligibilă SDL trebuie să fie elaborată pe baza unei abordări de jos în sus. Activitățile LEADER pot și trebuie să corespundă diferitelor tipuri de activități eligibile ale programului de dezvoltare rurală, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei.Grupurile de Acțiune Locală își pot structura strategia în funcție de prioritățile principale identificate în PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL, pentru a avea un domeniu de acțiune mai larg evitându-se prezentare detaliată a tipurilor de acțiuni eligibile care corespund măsurilor standard din PNDR. Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice.

LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice . De aceea, LEADER nu este numai un instrument de finanțare, ci, prin prisma exemplelor de la nivel european, reprezintă modalitatea optimă de dezvoltare locală și regională a zonelor LEADERe. Printre exemplele de valoare adăugată generată prin LEADER se numără:

• SDL respectă caracterul unic al respectivei regiuni

• Capacitatea instituțională este creată și consolidată prin parteneriate, fiind dezvoltate și utilizate resursele umane și know-how

• Sunt generate situații de câștig reciproc și avantaje colaborative la nivelul comunității

• Sunt identificate soluții locale integrate și creative pentru problemele manifestate la nivel local • Flexibilitate în aplicarea conceptului de inovare în funcție de specificul local i

• Dezvoltarea identității locale

• Schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și trans-naționale.

Grupul de acțiune locală (GAL)

GAL este un parteneriat privat publicactiv. Parteneriatul local stabilit în cadrul strategiei va fi format din diferiți actori privați și publici reprezentativi, care vor fi definiți în liniile directoare naționale. Sarcinile ce revin GAL : conform Regulamentului 1303/2013 sunt obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL următoarele :

- Art. 34 (3) (a) consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;

- (b) conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;RO L 347/356 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

- (c) asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

- (d) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;

- (e) primirea și evaluarea cererilor de contribuții;

- (f) selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

- (g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional 5 și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.

Aria de aplicabilitate a strategiilor de dezvoltare locale (SDL)

LEADER se aplică pentru teritorii cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, inclusiv în orașele mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă se va acepta un prag minim de 5000 locuitori. Aceste limitări asigură un echilibru adecvat între o masă critică de actori implicați și identificarea regională a zonelor. Legăturile dintre urban și rural reprezintă un instrument foarte important pentru dezvoltarea unei zone, vizând creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei. Suprafață eligibilă LEADER este de 228.754 km2, cu o populație de 11.359.7 locuitori.Acoperirea vizată a teritoriului și a populației eligibile LEADER este de 100%.

 
 

Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna Cod poștal: 527185
Punct de lucru: com. ILIENI
nr. 84 , 527105
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com
Tel: 0267347747
Program: 9-17
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.