Măsura 1

Codul Măsurii: M1/1A  - “Transfer de cunoştinţe”

Obiectivul principal:
Dezvoltarea spiritului de cooperare
Scopul:
Creşterea calităţii managementului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi informaţiile noi referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole şi forestiere vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, creşterea sau menţinerea numărului locurilor de muncăde pe teritoriul GAL şi astfel determină reducerea şomajului.
Beneficiari direcţi/ indirecţi (grup ţintă)

 • Beneficiari direcți: furnizori de servicii de formare profesională sau alte servicii de transfer de cunoştinţe şi de acţiuni de informare, cum sunt:
  • Instituţii de învăţământ: licee, colegii sau universităţi de profil agricol, silvic sau alimentar.
  • ONG-uri: organizaţii constituite în conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care au în obiectul de activitate/statutul propriu derularea de activităţi în domeniul informării, educarii, formării adulţilor.
  • Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000), acreditate în cel puţin un curs din domeniul agriculturii.
 • Beneficiari indirecți: În general persoane angajate în sectoarele agricol, gestionari de terenuri, actori economici care sunt IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea în zone rurale de pe teritoriul GAL Progressio. În particular fermierii care au obținut finanțare în cadrul măsurii M1 a SDL-ului, angajații societățiilor agricole și membrii formelor asociative in silvicultură și agricultură.

Tipuri de actiuni eligibile:

 • acţiuni de instruire profesională şi dobândire competenţe
 • proiecte demonstrative, acţiuni de informare pentru a disemina informaţii

Cheltuieli eligibile:

  • Cheltuielilelegate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de instruire profesională şi dobândire de competenţe:
 • Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului;
 • Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă);
 • Cheltuieli de transport;
 • Materiale didactice şi consumabile;
 • Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
 • Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională;
 • Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională.
  • Cheltuielile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe:
 • Cheltuieli de transport;
 • Materiale informative;
 • Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe.
  • Cheltuieli cu consultanţăîn limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.

M1-Transfer de cunostinte-Fisa masurii
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.