Măsura 10

Codul Măsurii – M10 / 1A -  „Sprijinirea cooperării în agricultură”

 

Obiectivul principal:
Dezvoltarea spiritului de cooperare
Scopul:

 • Creșterea valorii adăugate a produselor și serviciilor prin aplicarea procesării, depozitării, ambalării și vânzării către clienții finali;
 • Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (creșterea competitivității sectorului agricol) pentru mai mulți beneficiari direcți în același proiect și implicit și pentru mai mulți beneficiari indirecți;
 • Schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și a formelor asociative;
 • Pătrunderea pe piețele locale a unor produse de calitate.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • Beneficiarii direcți:
 • Asociatii Agricole, Cooperative agricole, Grupuri de producatori,
 • Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din rețea/cluster, forme asociative și de cooperare, desemnată în acest sens de parteneriat.
 • Beneficiari indirecți (grup țintă):
 • populația locală;
 • întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice.
 • Fermieri care sunt membrii formelor asociative.
 • Consiliile locale, UAT-uri, institutii de consultanta agricola.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Investiții aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de fezabilitate, precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri;
 • Activităţi de promovare;
 • Funcționarea cooperării, inclusiv salariul coordonatorului;
 • Realizare materiale informative și promoționale;
 • Activități comune de marketing prin organizare de evenimente, festivale legate de produsele sau serviciile identificate în anumite zone ale teritoriului, care implică un număr însemnat de producători, și aduc beneficii multiple locuitorilor;
 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
În cazul în care proiectul implementat nu face parte dintr-o categorie care intră sub incidența unei măsuri din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, intensitatea sprijinului va fi stabilită astfel:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Costurile de funcționare a rețelei nu pot depăși 25% din suma totală eligibilă a proiectului.
În cazul în care proiectul implementat face parte dintr-o categorie care intră sub incidența unei alte măsuri din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se aplică suma sau rata maximă relevantă a sprijinului.
Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care intră sub incidența regulii de minimis conform Regulamentului UE nr. 1407/2013, ajutoarele de minimis pe perioadă de 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.

M10-Sprijinirea cooperarii in agricultura-Fisa masurii
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.