Măsura 2

Codul Măsurii: M2/2A - „Susținerea investițiilor în domeniul agriculturii”

Obiectivul principal:
Crearea de noi resurse, de valoare adăugată locală.
Scopul:
Stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL Progressio; Dezvoltarea fermelor de dimensiuni mici și mijlocii;păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL Progressio.
Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă)

 • Beneficiari direcți:Beneficiari direcți sunt fermierii definiți conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL Progressio şi care desfășoară o activitate agricolă.

De exemplu:
Exploataţii agricole din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici; Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi; Grupuri de producatori și alte forme asociative; Cooperative agricole.

 • Beneficiari indirecți: Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă; Producători agricoli individuali din teritoriul GAL Progressio; Populația locală care beneficiază de produsele agricole locale; Alte forme asociative agricole din teritoriul GAL Progressio.

Tipuri de acțiuni eligibile:
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/ sau necorporale:

 • Construcția, extinderea, modernizarea si dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activitătii productive.
 • Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale din cadrul exploataţiei
 • Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale/legume/fructe.
 • Construirea de centre de colectare a laptelui.
 • Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei.
 • Modernizarea exploataţiilor apicole.
 • Înființarea și dotarea centrelor de procesare și de colectare a produselor agro-alimentare si zootehnice.
 • Înființarea și modernizarea de sere, solarii pentru producția agro-alimentară.
 • Amenajarea si dotarea spațiilor de desfacere si comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat - înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala).
 • Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor.
 • Achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializarii produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software si achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: consultant si proiectare.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

 • Intensitatatea sprijinului începe de la 50 %  din cheltuielile eligibile ale proiectului, care pot crește cu 20% cu condiția ca ajutorul maxim combinat să nu depășească 90% pentru:
  • Fermierii tineri așa cum sunt definiți de Reglementarea EAFRD sau cei care deja sunt organizați cu cinci ani înainte de solicitarea ajutorului;
  • Investiții colective și proiecte integrate inclusiv cele legate de o fuziune a organizațiilor producătoare;
  • Zone care sunt limitate natural sau au alte constrângeri specifice;
  • Operații susținute în cadrul Parteneriatului European de Inovație: în acest caz, posibilitatea de a mări ratele cu până la 20% nu este limitată la sectorul agricol dar se extinde pentru investiții în procesare / marketing / dezvoltare;
  • Investiții legate de operațiile din Articolul 28 și 29.
M2-modificat 2020 mai
M2-Susținerea investițiilor în domeniul agriculturii-Fisa masurii
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.