Măsura 3

Codul Măsurii: M3/6A - “Susţinerea Întreprinderilor”

Obiectivul principal:
Promovarea valorilor locale.
Scopul:
Măsura va aduce o valoare adăugată teritoriului prin stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţia de pe teritoriul Progressio şi pentru alte activităţi economice non-agricole aferente teritoriul; prin dezvoltarea resurselor umane prin utilizarea de know-how şi prin crearea de noi locuri de muncă. Prin introducerea idei de energie regenerabilă în desfăşurarea activităţilor.
Beneficiari directi/ indirecti ( grup tinta)
Beneficiari direcți :

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups);
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
 • Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/1998 privind organizarea și funcţionarea cabinetelor medicale.

Beneficiari indirecți:

 • Populația locală
 • Primăriile
 • Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

Tipuri de actiuni eligibile:

 • Extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea și costurile de instalare de utilaje, instalaţii și echipamente noi;
 • Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol
 • înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti
 • Investiții legate de furnizarea de servicii: farmaceutice, medicale şi sanitar‐veterinare
 • Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activități de agrement.
 • Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri etc; )
 • cheltuieli cu consultanţă în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri

Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect

Sprijinul public nerambursabilvarespectaprevederileR(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordăpentru o perioadă de maxim treianiși nu vadepăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindereunică) pe 3 ani fiscali.

M3 -modificat 2020 mai
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907
Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C
Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_
Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)
Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_(1)
Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02
Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_(1)
Cerere de finantare 6.4 pentru GAL M3_6A _2022
Apel scurt_postat 29.03.2022
apel detailat Sustinerea intreprinderilor M3_6A_vers.2022_postat 29.03.2022
GHID M3-6A Sustinerea intreprinderilor_postat 29.03.2022
fisa de verificare criterii de selectie sM3_postat 29.03.2022
fisa de eligibilitate M3_6A_postat 29.03.2022
inchidere sesiune M3 postat 17.04.2022
M3-Susţinerea Întreprinderilor-Fisa masurii
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-17
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.