Măsura 4

Codul Măsurii: M4/6B - “Dezvoltarea comunităților”

Obiectivul principal:
Promovarea valorilor locale
Scopul:
Prin reutilizarea unor situri publice si a unor constructii nefolosite pana in momentul prezent putem previziona generare de valoare adaugata de cel putin 50% din suma alocata pentru masura. Prin crearea de facilităţi pentru activităţi noi, aceste activităţi se vor realiza în comuna respectivă astfel valoarea generată de aceste activităţi se va adăuga la cea a masurii.
Se pune un mare accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energie regenerabilă, aceasta fiind un criteriu de selecție se vor folosi resurse neutilizate până în momentul investitiilor.Se va crea valoare adaugată prin generarea de locuri de muncă, investiţii în reamenajarea imobilelor respective şi generarea de investiţii în domenii şi zone albe.
Beneficiari directi/ indirecti ( grup tinta)
Beneficiari direcți : autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)
Beneficiari indirecți :

 • populația locală, mai ales cei care utilizeaza facilitatile finantate prin masura M4,
 • întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu care vor folosi infrastuctura comunala imbunatatita,
 • ONG-uri si institutii culturaleşi sportive care folosesc infrastructura locala de profil, alte organizaţii din teritoriu in special care se ocupa cu asistenta sociala, respectiv pentru grupuri vulnerabile

Tipuri de actiuni eligibile:

 • înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
 • achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile locale în cadrul primăriilor,
 • înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului local
 • investiții în construirea și / sau reconstrucție și / sau echipamentului de facilități pentru sport și activități de agrement, cum ar fi centre comunitare, centre de stingere a incendiilor, adăposturi montane, centre culturale, etc;
 • investiții în construirea și / sau reconstrucție și / sau dotarea terenurilor de joacă pentru copii, facilități sportive și facilități de sprijin, facilități pentru pescuitul sportiv, zone de agrement de a lungul râurilor și lacurilor, trasee de biciclete, centre de informare turistică, trasee tematice și parcuri, etc;
 • investiții în construirea și / sau reconstrucție și / sau echipamentului de facilități legate de îngrijirea copilului preșcolar și educația (grădinițe etc);
 • Înființarea, amenajarea si investiții în spatii publice (zone verzi publice, trasee de mers pe jos, zone pietonale, de piață produse alimentare locale, piețe, cimitire etc).

Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Cerere de finantare submasura 4-6B Dezvoltarea comunitatilor -camine culturale -GAL Progressio
fisa de conformitate M4_6B_2022
apel detailat M4-6B Dezvoltarea comunitatilor 6-2022 postat 24.10.2022
apel M4 -avizat CDRJ postat 24.10.2022
Cerere de finantare M4_6B Dezvoltarea comunitatilor _Gal Progressio
fisa de verificare criterii de selectie M4_6B_2022
GHID M4-6B Dezvoltarea comunitatilor 6-2022 postat 24.10.2022
Fisa de eligibilitate M4_6B_2022
M4 Dezvoltarea comunitatii - Fisa masurii
Anexa_8_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale
Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu
Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana
Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate
Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.