Măsura 5

Codul Măsurii: M5/6B - “Sprijinpentrufinanțareaactivităților sportive

 


Obiectivul principal:
Promovarea valorilor locale
Scopul:
Activitatea acestor asociaţii determină creşterea identităţii locale şi dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică prin favorizarea incluziunii sociale, sportul promovând sentimentul apartanenţei comune. Aceşti beneficiari prin activitatea lor contribuie la diversificarea activităților din teritoriu, oferind posibilităţi atractive pentru implicarea şi angajamentul tinerilor în societate şi poate avea un efect benefic în contracararea delincvenţei respectiv prin activitatea lor aduc un aport la bunăstarea populaţiei locale, astfel generând un plus de valoare teritoriului. Totodată nu este de neglijat nici efectul sportului în ceea ce priveşte integrarea în societate a minorităţilor locale şi în sprijinerea dialogul intercultural.
Beneficiari directi/ indirecti ( grup țintă)

  • Beneficiari direcți: ONG-uri definite conform legislației în vigoare
  • Beneficiari indirecți: Populația locală respectiv persoanele cu domiciliul pe teritoriul GAL Progressio, Consiliile Locale din teritoriu, UAT-uri, alte institutii publice si private care activeaza in domeniul sportului.

Tipuri de actiuni eligibile

  • susţinerea activităţii ONG-urilor sportive prin dotarea acestora cu: materiale, accesorii și echipamente conform ghidului.
  • cheltuieli cu serviciile de consultanţă în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri

Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cuprivire la sprijinul de minimis, se acordăpentru o perioadă de maximtreianiși nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindereunică) pe 3 anifiscali.

M5-Sprijin pentru finantarea activitatiilor sportive-Fisa masurii
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.