Măsura 6

Codul Măsurii: M6 - “Sprijin pentru finanțarea activităților culturale

Obiectivul principal:
Promovare valorilor locale.
Scopul:
Aşezămintele culturale prin activitatea lor contribuie la diversificarea activităților din teritoriu respectiv aduc un aport la conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a valorilor locale. Creşterea identităţii locale şi dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică prin: favorizarea incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor interacționa și colabora (astfel lucrând pe lucrurile pe care le au în comun), prin întărirea idei de o singură comunitate și identitate locală. ONG-urile vor avea capacitatea, dorinţa şi tehnica de a organiza evenimente cu o calitate foarte buna prin asigurarea unei dotări corespunzătoare.
Beneficiari directi/ indirecti (grup țintă)

  • Beneficiari direcți:ONG-uri, aşezăminte culturale, instituţii de cult definite conform legislației în vigoare
  • Beneficiari indirecți: Populația locală, respectiv persoanele cu domiciliul pe teritoriul GAL, Consiliile Locale din teritoriu, UAT-uri, alte institutii publice si private care activeaza in domeniul culturii.

Tipuri de actiuni eligibile:

  • achiziţii de obiecte de inventar şi imobilizări corporale din categoria mobilier, echipamente de birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
  • cheltuieli cu consultanţă în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri

Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter presonal
M6-Sprijin pentru finanțarea activităților culturale-Fisa masurii
 

Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna Cod poștal: 527185
Punct de lucru: com. ILIENI
nr. 84 , 527105
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com
Tel: 0267347747
Program: 9-17
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.