Măsura 8

Codul măsurii: M8/6B - “Incluziunea comunităţii rome”

Obiectivul principal:
Dezvoltarea spiritului de cooperare
Scopul:
Prin aceasta măsura se vor finanţa proiecte ţintite minorităţiilor, care aduc un plus de valoare comunităţilor locale romece nu pot fi finanţate din alte surse. Vor fi finanţate proiecte specifice locale din zona GALProgressio: proiecte la scară mică, proiecte complexe integrate, proiecte experimentale.Organizarea activităţilor educative în care sunt implicaţi şi părinţi şi totodată se caută posibilitatea de a organiza cursuri pentru adulţi pe diferite teme cum ar fi: elemente de gospodărire, igiena, educaţie familiară, cursuri pentru mame în domeniul gospodăririi familiale etc.
Se va reduce sarcina exercitată asupra bugetului local prin substituirea costurilor cu ajutorul social;
Reducere excluziunea socială și gradul de sărăcie a localităților.
Aceste proiecte vor contribui la incluziunea socială a persoanelor aparţinând comunităţii rome. Incluziuneasocială reprezintă setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale”
Beneficiari directi/ indirecţi (grup ţintă):

 • Beneficiari direcţi:
 • ONG‐uri înregistrate conform legislaţiei naţionale în vigoare, Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare, Aşezământele monahale, UAT-uri, Societăţi comerciale, formele juridice stabilite de Legea 219/2015, care pot derula activitățile economiei sociale;

Dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, poate aplica GAL-ul și în acest caz se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

 • Beneficiari indirecţi:
 • persoanele aparținând etniei rome sau persoane aparținând altor grupuri vulnerabile din teritoriului GAL Progressio, Consiliile Locale din teritoriu, UAT-uri, alte institutii publice si private care activeaza in domeniul culturii.

Tipuri de actiuni eligibile:

 • Dotarea şi modernizarea ONG-urilor, unităţilor de cultpentru activităţi cu scopul de a servi incluziunea comunităţii minoritare;
 • Instruiri şi formări dedicate comunităţii minoritare;
 • Cursuri educative, procese de socializare pentru comunitatea minoritară;
 • Investiţii pentru activităţi de ocupare sau de economie socială cum ar fi activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale(prelucrarea manuală a fierului, textilelor, fabricarea coşurilor de nuiele, mături, prelucrarea materialului lemnos, prelucrarea oricăror materiale tradiţionale şi naturale etc.)
 • Infiinţarea de servicii pentru incluziunea comunităţii minoritare.

Sume ( aplicabile) si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:

 • de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit
 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit
M8- modificat 2018_oct
M8-Incluziunea comunităţii rome-Fisa masurii
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.