Măsura 9

Codul Măsurii M9/5C - „SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR SILVICE”

 

Obiectivul principal:
D: Crearea de noi resurse, de valoare adăugată locală
Scopul:
Prin măsurase vor finanța proiecte care aduc plus-valoare a teritoriului și comunității locale prin proiecte care implică asocierea și prin proiecte care se adresează unui sector specific teritoriului.Se vor identifica procedee noi de creștere a utilizării reziduurilor forestiere în scop energetic.
Beneficiari direcți/indirecți(grup țintă):
Beneficiari direcți:

 • -Proprietari publici și/sau privați de păduri de pe teritoriul GAL Progressio.
 • -Cooperative în domeniul silviculturii înființate conform Legii 1 din 2005 care deservesc interesele membrilor.
 • -Grup de producători în domeniul silviculturii (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri.
 • -Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor în domeniul silviculturii (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare)
 • -Asociații ale proprietarilor de păduri (înființate pe baza OG nr. 26/2000)
 • -Formele asociative care sunt înființate de proprietari de terenuri acoperit cu vegetație forestieră și asociațiile proprietarilor de păduri. (ex. ordinul nr. 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvic)

Beneficiari indirecți:

 • Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unuiloc de muncă, populația locală, societăți comerciale în prelucrarea lemnului, și cu activitate în turism.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Investiții în tehnologii forestiere adăugând valoare produselor forestiere.
 • Dezvoltarea și raționalizarea comercializării și prelucrării lemnului, inclusiv investițiile în mașini și / sau echipamente legate de tăiere, dezmembrare, taiere, așchiere, depozitare, precum și tratamente de protecție, uscarea lemn și alte operațiuni de lucru înainte de tăierea industrială a lemnului la o ferăstrău inclusiv producția de materiale pentru producerea de energie,
 • Investiții în mobilizarea lemnului. Aceasta include suport pentru mașini sau altele investiții pentru utilizarea durabilă și eficientă a resurselor forestiere,
 • Investiții în mașini și / sau echipamente de recoltare.
 • Achiziționarea de mașini, utilaje, unelte și echipamente noi (de ex. clupe forestiere electronice, motocositoare manuale, drujbă, dendrometru, echipament pentru măsurători topografice, umidometru, echipament GPS, echipament pentru măsurarea înălțimii arborilor și a diametrului trunchiurilor arborilor, echipament pentru măsurarea distanței și a unghiurilor orizontale și verticale etc.)
 • Operațiuni unice, cum ar fi introducerea unui al doilea strat de coroană, sub-plantare, mai devreme subțierea și tăierea. Achiziționarea de echipament forestier specific pentru efectuarea aceste operațiuni pot fi considerate ca făcând parte din investiție.

Sume(aplicabile) și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:

 • Rata de sprijin este 65% pentru costurile eligibile ale investiției.

Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care intră sub incidența regulii de minimis conform Regulamentului UE nr. 1407/2013, ajutoarele de minimis pe perioadă de 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.

apel detailat M9_5C 1-2019_avizat_publicat 21.06.2019
Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02
Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)
Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_(1)
Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C
Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_
GHID M9_5C vers 1 publicat 21.06.2019
fisa de eligibilitate M9
fisa de conformitate M9
Cerere de finantare M9_5C
fisa de verificare criterii de selectie M9
Fisa masura M9-Silvicultura
Apel M9_M8-avizat
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 
Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
     Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Punct de lucru: com. ILIENI
nr. 84 , 527105
Email:
gal.progressio@yahoo.com
Tel: 0267347747
Program: 9-17
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.